Uitvoeringsagenda mobiliteitsvisie deel 4: Fiets en OV

Uitvoeringsagenda mobiliteitsvisie deel 4: Fiets en OV

16 juli gaat de gemeenteraad vergaderen over een groot en vooral belangrijk punt, namelijk de uitvoeringsagenda van de mobiliteitsvisie. In de uitvoeringsagenda zullen er 33 oplossingen worden voorgelegd aan de gemeenteraad om de verkeersproblemen in Gorinchem op te lossen. 

Foto: Gemeente Gorinchem

Aangezien het dossier vrij groot is, heeft de redactie besloten het in delen te knippen op ‘wijkniveau’. Hierdoor wordt het behapbaar als lezer. Eerder verscheen Deel 1 over de binnenstad en de nieuwe fietsbrugdeel 2 over de banneweg en station, deel 3 over de verbinding tussen Oost en Lingewijk en dit deel gaat over de nieuwe wijk aan de Linge en het zal gaan over de Banneweg en station Gorinchem.

Volgens de gemeente is Gorinchem een echte fiets-stad aan het worden. Veel meer mensen maken gebruik van de fiets. “Het netwerk van routes voor de fiets is dan ook flink groter en veiliger geworden. De vier nieuwe bruggen in Gorinchem zijn voor dit netwerk erg belangrijk. Deze bruggen over spoor en water maken het mogelijk om op een veilige en prettige manier van oost naar west en van noord naar zuid te fietsen. Niet alleen omdat de routes compleet zijn gemaakt maar ook omdat ze veel ruimer en veiliger zijn geworden. Er is niet alleen gewerkt aan het interne netwerk voor fietsers, ook de functie als centrum stad is versterkt door de aanleg van het snelfietspad naar Sliedrecht. Aanvullend op het fietsnetwerk is gewerkt aan het beter toegankelijk maken van de OV haltes.” valt er te lezen in de uitvoeringsagenda.

Fietsroutes

Er komt een onderzoek naar de fietsroutes. De ontwikkelingen op het gebied van de fiets gaan snel. Dit betekent dat nieuwe ontwikkelingen zoals snelfietsroutes nog geen plek in het ‘Fietsplan Gorinchem Beleidsdeel: De fiets is er voor ons allemaal’ hebben. Het is daarom wenselijk om de fietskaart van het fietsplan te actualiseren. Ook is er behoefte aan een beter inzicht in de gemeentelijke fietsknelpunten (bijvoorbeeld met behulp van het Digipanel) en het huidige fietsgebruik (fietstellingen). Om inzicht te verkrijgen in de verkeersstromen en de groei van het fietsverkeer is een fietsmodel of multimodaal verkeersmodel gewenst.” valt er te lezen in de uitvoeringsagenda. Zo moet het onderzoek een beeld geven van de fietsroutestructuur, de kwaliteitseisen die aan dit netwerk worden gesteld, de fietsknelpunten (missing links, verkeersonveilige punten), een overzicht van de top 10 fietsknelpunten, een globaal schetsontwerp voor deze punten en bijbehorende kostenramingen. Kosten voor dit onderzoek zal tussen 75 en 100 duizend euro liggen en moet binnen 5 jaar gerealiseerd worden. Ook het uitvoeren van het onderzoek zal plaats moeten vinden. Dit zal meer dan 20 jaar gaan duren. De kosten worden gehaald uit het budget wat de gemeente al jaarlijks vaststelt.

drie opties voor een fietsbrug

Nieuwe fietsbrug over het Merwedekanaal

Er gaat een onderzoek komen voor een fietsbrug over het Merwedekanaal en het spoor. Alleen moet er gekeken worden naar de juiste locatie. “Het water is een grote kwaliteit van de stad Gorinchem, maar vormt eveneens een barrière. Met een nieuwe oost‐west verbinding voor fietsers ontstaat er voor een deel van de fietsers een snellere route. Wanneer mensen verleid worden tot het gebruiken van de fiets, kan dit de druk op het bestaande wegennet verminderen. Om de oost‐west verbinding te creëren, is het noodzakelijk om twee nieuwe bruggen te realiseren. In de vastgestelde Mobiliteitsvisie Gorinchem 2040 zijn deze bruggen opgenomen. Eén van deze bruggen verbindt de Lingewijk met de Haarwijk (brug over het Merwedekanaal en het spoor). De exacte locatie van de brug moet nog bepaald worden, evenals de vormgeving. Een onderzoek moet hier een antwoord op geven. Het is dan ook mogelijk om de kosten beter te ramen. In het onderzoek zal ook een indicatie worden gegeven van het fietsgebruik. Op basis van dit onderzoek zal een uiteindelijke “go / no go” beslissing worden genomen. Het onderzoek kost tussen de 75 en 150 duizend euro. Als er besloten wordt om een brug te bouwen, dan zal dit tussen de 15 en 25 miljoen euro gaan kosten en zal binnen 20 jaar gerealiseerd worden.

(Snel)fietsroute

De Haarsekades maken deel uit van school‐thuisroutes. De routes worden als onveilig ervaren. Daarom wordt er een ontwerpatelier georganiseerd om een verkeersveilige oplossing te vinden voor het fietsverkeer. Het project Haarsekades is een lopend project. Zodra een goede oplossing gevonden is voor deze wegen, kan gestart worden met de uitvoering. Kosten hiervoor zijn 1,5 tot 2,5 miljoen euro. Dit zal binnen 5 jaar gerealiseerd worden.

Als gevolg van de steeds groter wordende actieradius van de fietser, ontstaat er behoefte aan doorgaande fietsroutes (gekenmerkt door weinig oponthoud en een hoge kwaliteit). De Provincie Zuid‐Holland heeft een toekomstagenda voor snelfietsroutes uitgewerkt. Hierin zijn kansrijke snelfietsrouteverbindingen verkend. Eén van deze verbindingen is een snelfietsroute van Sliedrecht naar Gorinchem. Vanuit het project is een verkennend onderzoek uitgevoerd en hieruit blijkt dat de route potentie heeft. Samen met andere wegbeheerders wordt samengewerkt om de route vorm te geven. Dit moet binnen 10 jaar gerealiseerd worden.

Tijdens het inspraakmoment is de wens geuit om de fietsroute Componistenstraat‐Glacis te verbeteren. De Componistenstraat en Glacis wordt als verkeersonveilig ervaren. De route maakt deel uit van een school‐thuisroute. Dit moet binnen 5 jaar gerealiseerd worden en kost tussen de 1 en 1,5 miljoen euro.

bushaltes

Ook moeten bushaltes toegankelijker worden voor mensen met een beperking. “De Provincie Zuid‐Holland is concessiehouder voor de huidige DAV concessie. De concessie is aan de vervoerder Qbuzz gegund. In het kader van deze concessie moeten diverse haltes beter toegankelijk worden gemaakt.” valt er te lezen in het actieplan.

Deze uitvoeringsagenda moet nog worden goedgekeurd door de gemeenteraad. Eerder verscheen deel 1 over de binnenstad en de nieuwe fietsbrugdeel 2 over de banneweg en station en deel 3 over de verbinding tussen Oost en Lingewijk en het volgende deel gaat over Gorinchem als fietsstad en gebruikers van openbaar vervoer.

Meer Arnhem nieuws