Uitvoeringsagenda mobiliteitsvisie deel 2: ‘Banneweg en station’

Uitvoeringsagenda mobiliteitsvisie deel 2: ‘Banneweg en station’

16 juli gaat de gemeenteraad vergaderen over een groot en vooral belangrijk punt, namelijk de uitvoeringsagenda van de mobiliteitsvisie. In de uitvoeringsagenda zullen er 33 oplossingen worden voorgelegd aan de gemeenteraad om de verkeersproblemen in Gorinchem op te lossen. 

Foto’s: Gemeente Gorichem

Aangezien het dossier vrij groot is, heeft de redactie besloten het in delen te knippen op ‘wijkniveau’. Hierdoor wordt het behapbaar als lezer. Deel 2 zal gaan over de Banneweg en station Gorinchem.

Banneweg

Gorinchem heeft een belangrijke rol voor de omliggende regio. Daarbij is een van de hoofdwegen de Banneweg. Maar deze raakt snel overspannen als er files staan op de snelwegen rondom Gorinchem. Om dit probleem aan te pakken zal er een herinrichting plaatsvinden van de Banneweg. “De herinrichting is wel wat grootser aangepakt. Het winkelcentrum, de Piazza, is nog steeds goed bereikbaar met de auto en de verbeteringen in de directe omgeving van het centrum zijn vooral gericht op een veilige entree voor de fietser en de voetganger met plekken voor ontmoeting. Het kruispunt bij de Piazza is ook flink verbouwd, dehiërarchie van wegen is helder vormgegeven en dat geeft overzicht.” staat te lezen in de uitvoeringsagenda. “De Banneweg blijft een drukke weg, maar is op een paar plekken goed oversteekbaar geworden en het verkeer stroomt vaker en beter door. Tijdens de verbouwing zijn nieuwe bomen toegevoegd.
De Banneweg kan met recht een laan worden genoemd. Ook is er meer ruimte gemaakt voor wateropvang op verschillende plekken langs de laan.”

Ook wordt er gekeken naar het sportcomplex “Er wordt nog gestudeerd op een direct entree vanaf deze laan naar het sportveldencomplex. Dit kan onnodig autoverkeer in de wijk voorkomen, maar gelukkig komt inmiddels het grootse deel van de sporters uit heel Gorinchem met de fiets.”

Onderzoeken en herinrichten!

Voordat er een herinrichting gaat komen van de Bannenweg moet er eerst een onderzoek naar kruispunten Lange brug / stationsweg en Lange brug/Wolpherensedijk) gedaan worden. “Uit een verkenning blijkt dat in de referentiesituatie 2030 het verkeer aanzienlijk gereduceerd moet worden om het verkeer op de kruising Lange Brug/Stationsweg te kunnen afwikkelen. De maatregelen uit de mobiliteitsvisie hebben een positief effect, maar lossen het probleem niet voldoende op. Daarom is een aanvullend onderzoek naar een wegontwerp met een betere verkeersafwikkeling gewenst. Hierbij moet zowel naar de korte als lange termijn worden gekeken. Ten behoeve van het onderzoek is het noodzakelijk om verschillende schetsontwerpen uit te werken, deze met een dynamisch verkeersmodel te toetsen en hiervoor de kosten te ramen. Wanneer er een goede kruispunt oplossing blijkt te zijn, kan deze ook bij het project van de Banneweg worden betrokken. Het is aan te bevelen dit onderzoek op de korte termijn uit te voeren.” valt er te lezen in de uitvoeringsagenda. Het onderzoek moet binnen 5 jaar gedaan worden en zal maximaal 50 duizend euro kosten.

Herinrichting Banneweg (deel Rotonde stadhuis – Piazza)

Het deel van de Bannehof zal vanaf de rotonde Stadhuis tot aan de Piazza worden opgepakt. “Aan de Banneweg moet onderhoud gepleegd worden. Als gevolg van het capaciteitstekort van de rotonde Lange Brug/Stationsweg, ontstaan er doorstromingsproblemen op de Banneweg. Ook de bus staat in de file. Daarnaast worden diverse fietsoversteken als verkeersonveilig ervaren. In de eerste fase van de herinrichting van de Banneweg wordt het meest urgente onderhoud uitgevoerd, wordt de ondergrondse infrastructuur deels aangepast en wordt de oversteekbaarheid voor het langzaam verkeer op dit deel van de Banneweg verbeterd. Daarna wordt er in het kader van de herinrichting bestudeerd of er kansen zijn om de veiligheid voor de fiets te verbeteren. Ook wordt onderzocht of er kansen zijn voor maatregelen op het gebied van klimaatadaptatie/kwaliteitsverbetering. Ideeën en wensen vanuit de participatie (zoals het verkennen van de mogelijkheden tot het versmallen van de rijbaan, de mogelijkheden voor tweerichtingenfietspaden en de mogelijkheid voor een vrijliggende busbaan) zullen bij de uitwerking.” aldus het college in hun uitvoeringsagenda. De herinrichting gaat 5 tot 7,5 miljoen euro kosten en zal binnen 10 jaar gerealiseerd worden.

Herinrichting Banneweg Piazza en omgeving

“De ontsluiting van het winkelcentrum Piazza Center wordt nader onderzocht. Automobilisten vinden het soms moeilijk om vanaf het Piazza Center de Banneweg op te komen. Ook is er een hoge parkeerdruk in de directe omgeving van het winkelcentrum en het ziekenhuis. Met de herinrichting van Piazza Center e.o. worden de kansen onderzocht om deze problemen op te lossen. Bij het project zal ook de aansluiting op de Mollenburgseweg worden betrokken. De aangedragen suggesties voor verbeteringen (tijdens de participatie) zullen bij het verkennen van de oplossingsrichtingen worden meegenomen.” De kosten zullen tussen de 2,5 en 3,5 miljoen euro kosten en zal binnen 10 jaar gerealiseerd worden.

Aansluiting Sportvelden aan Banneweg

Er wordt gekeken of er een aansluiting mogelijk is tussen de sportvelden en de Banneweg. “Er zijn wellicht kansen om de ontsluiting van de sportvelden te verbeteren. Door middel van een onderzoek worden de ontsluitingsmogelijkheden in beeld gebracht. In het participatieproces is aangegeven dat dit onderzoek geen prioriteit heeft. Ook is als randvoorwaarde meegegeven dat een ontsluiting van de sportvelden geen negatieve gevolgen mag hebben voor de doorstroming op de Banneweg.” Dit gaat vermoedelijk 25 duizend euro kosten en zal binnen 15 jaar gerealiseerd worden.

Station

In het vorige deel was te lezen dat de gemeente een keuze gaat maken uit drie verschillende fietsbruggen tussen de binnenstad en de station Gorinchem. De gemeente wil dat het station echt een entree gaat worden voor de binnenstad. “Het station van Gorinchem ligt in het centrum en vormt een echte entree tot de binnenstad. Het is één van drie OV knopen in de stad. Het station heeft een duidelijke voorkant met het stationsplein als stadsplein en een directe verbinding naar de historische binnenstad. Op dit plein is volop ruimte voor ontmoeten. De stationsomgeving is niet meer alleen een plek om naar toe te reizen, maar ook een aangename plek om even te verblijven. Vanaf het stationsplein zijn de bussen en de
P&R goed bereikbaar. Dankzij de nieuwe fiets en voetgangersbrug vanaf het plein naar het centrum is de binnenstad dichtbij. Het is een prettige route geworden, je hebt vanaf de brug een mooi zicht op de oude vesting en het prachtige groen. De stationsweg is bij de verbouw van de stationsomgeving gelijk meegenomen. Deze weg heeft een nieuw profiel gekregen, met meer ruimte voor fietsers. Ook de achterkant van het station heeft aandacht gekregen, de tunnel is goed verbonden met de wijken.” valt er te lezen in de uitvoeringsagenda.

Onderzoeken en herinrichten!

Maar er moet meer gebeuren. Zo komt er een onderzoek naar de herinrichting van het stationsplein en aansluiting op de fietstunnel en fietsbrug. “Het huidige stationsplein heeft onvoldoende capaciteit om de bussen goed te laten halteren. Daarnaast is het stationsplein onoverzichtelijk en zijn er kansen om de kwaliteit van deze stadsentree te verbeteren. Door middel van een onderzoek dient de vormgeving nader verkend te worden. Belangrijk is het goed integreren van de fietstunnel en de aansluiting van de loop‐ en fietsroutes op de nieuwe fietsbrug.” valt er te lezen in het uitvoeringsplan. Dit onderzoek kost zo’n 50 duizend tot 100 duizend euro. Het onderzoek moet binnen 10 jaar klaar zijn.

Maar naast een onderzoek moet ook het stationsplein worden heringericht. De kosten voor deze herinrichting zal tussen de 6,5 miljoen en 10 miljoen euro kosten en moet 15 jaar gerealiseerd worden. Naast het stationsplein moet ook een onderzoek komen en het herinrichten van de stationsweg – concordiaweg.

“De Stationsweg‐Concordiaweg is een drukke gebiedsontsluitingsweg met smalle fietsvoorzieningen. Om het fietsen in Gorinchem aantrekkelijker te maken (voldoende brede fietsvoorzieningen) en om de verkeersveiligheid te vergroten, wordt aanbevolen om een inrichtingsstudie uit te voeren. Bij voorkeur wordt deze studie gekoppeld aan het onderzoek voor de inrichting van het stationsplein en de studie voor de inpassing van de brug.” valt er te lezen in de uitvoeringsagenda over het onderzoek naar de herinrichting van Stationsweg – Concordiaweg. De gemeente gaat hier 50 duizend tot 100 duizend euro voor uittrekken. Dit onderzoek moet binnen 10 jaar gerealiseerd worden. Ook moet de herinrichting van de Stationsweg – Concordiaweg gerealiseerd worden. Hiervoor gaat de gemeente tussen de 1 en 2 miljoen euro reserveren. Deze herinrichting zal binnen 15 jaar gerealiseerd worden.

Eerder verscheen al deel 1 over de binnenstad en de fietsbrug tussen het centrum en station Gorinchem. De volgende deel gaat over de verbinding tussen Oost en de Lingewijk. Of deze plannen er uiteindelijk ook uitgevoerd gaan worden, hangt af van de gemeenteraad. Die moet goedkeuring geven aan de uitvoeringsagenda van de raad.

Meer Gorinchem nieuws?