Journalistiek binnen Ik hou van Gorinchem

Bij ‘Ik hou van Gorinchem’ is de ‘Code van Bordeaux’ een belangrijk onderdeel van onze werkzaamheden. De code van Bordeaux zijn afspraken die ooit in 1954 en een extra toevoeging in 1986 zijn gemaakt tussen diverse mediaorganisaties. Onze journalisten en burgerjournalisten moeten zich aan de afspraken houden. Wat staat er in die code?

  • Eerbied voor waarheid en voor het recht van het publiek op waarheid is de eerste plicht van de journalist
  • Bij het nakomen van deze plicht zal de journalist opkomen voor de volgende twee beginselen: vrijheid in verantwoord bijeenbrengen en publiceren van nieuws, en het recht van faire commentaar en kritiek.
  • De journalist doet zijn berichtgeving alleen berusten op feiten waarvan hij de bron kent. Hij zal wezenlijke informatie niet achterwege laten en geen documenten vervalsen.
  • Bij het verkrijgen van nieuws, foto’s en documenten zal hij op faire wijze te werk gaan.
  • Hij zal bereid zijn elke verstrekte informatie die schadelijk onnauwkeurig blijkt, op royale wijze recht te zetten.
  • Hij zal het beroepsgeheim in acht nemen ten aanzien van de bron van in vertrouwen verkregen informatie.
  • De journalist zal zich bewust zijn van het gevaar van door media verspreide discriminatie, en zal al het mogelijk doen om discriminatie te voorkomen, gebaseerd op, o.a., ras, sex, sexuele geaardheid, taal, godsdienst, politieke of andere meningen en nationale of sociale afkomst.
  • Hij zal als ernstige journalistieke vergrijpen beschouwen: plagiaat, laster, smaad, belediging en ongegronde beschuldigingen; het aanvaarden van steekpenningen, in welke vorm ook, tot het verrichten of het achterwege laten van enige publicatie.
  • Iedere journalist die deze aanduiding waardig is, beschouwt het als zijn plicht bovenstaande beginselen oprecht in acht te nemen. Met inachtneming van de algemene wetgeving van zijn land zal hij in beroepszaken slechts de rechtspleging van zijn vakgenoten erkennen; hij verwerpt elke tussenkomst van overheidspersonen of anderen.

(Burger)journalisten?

Bij ‘Ik hou van Gorinchem’ kennen wij burgerjournalisten en journalisten. Allebei zijn ze van groot belang voor ‘Ik hou van Gorinchem’ en haar achterban. Maar wat maakt het verschil? Van onze journalisten verwachten wij dat zij feitelijk informatie geven aan de achterban van ‘Ik hou van Gorinchem’. Wij trainen onze journalisten vooral op deze taak.
Van onze burgerjournalisten verwachten wij juist dat zij naast feitelijke informatie ook hun mening geven. Zij hebben namelijk als taak om ook het gevoel van het moment te vertegenwoordigen. Echter zal wel vooraf en achteraf in het artikel zichtbaar zijn dat het artikel geschreven is vanuit de rol van een burgerjournalist. Zowel de burgerjournalist als de journalist houden zich aan de code van Bordeaux.

Burgerjournalisten werken belangeloos voor Ik hou van Gorinchem en haar achterban. Wil je ook burgerjournalist worden? Stuur dan een mail naar maarten@houvangorinchem.nl.

Heeft u het idee dat wij ons niet houden aan de Code van Bordeaux ? Dan heeft u het recht om naar de Raad van Journalistiek te gaan. Wij erkennen de Raad van Journalistiek en zullen gehoor geven aan hun uitspraak.