Uitvoeringsagenda mobiliteitsvisie deel 1: ‘Binnenstad en fietsbrug’

Uitvoeringsagenda mobiliteitsvisie deel 1: ‘Binnenstad en fietsbrug’

16 juli gaat de gemeenteraad vergaderen over een groot en vooral belangrijk punt, namelijk de uitvoeringsagenda van de mobiliteitsvisie. In de uitvoeringsagenda zullen er 33 oplossingen worden voorgelegd aan de gemeenteraad om de verkeersproblemen in Gorinchem op te lossen.

Foto’s: Gemeente Gorichem

Aangezien het dossier vrij groot is, heeft de redactie besloten het in delen te knippen op ‘wijkniveau’. Hierdoor wordt het behapbaar als lezer. Deel 1 zal gaan over de binnenstad. We beginnen eerst bij de entree van de stad, namelijk de fietsbrug die de gemeenteraad graag wilt hebben. Gevolgd de plannen van de raad rondom de andere opties.

Fietsbrug 1,2 of toch 3

drie opties fietsbrug

De gemeenteraad wil een onderzoek naar de beste vorm van een fietsbrug hebben tussen het station en de binnenstad. “Om het gebruik van de fiets aantrekkelijker te maken, de verkeersveiligheid voor kwetsbare verkeersdeelnemers te vergroten en om de doorstroming van het wegennet te verbeteren, is het ontvlechten van langzaam en snel verkeer een belangrijk uitgangspunt in de mobiliteitsvisie. Om het verkeer naar de binnenstad te ontvlechten, is dan ook een nieuwe langzaam verkeerbrug voorzien. Deze brug verbindt station Gorinchem (stadsentree per openbaar vervoer) met de binnenstad. Als gevolg van deze verbinding, kan het aantal fietsers bij de rotonde Stationsweg/Lange brug verminderen, waardoor ter plaatse ook de doorstroming mogelijk iets verbetert. Op welke wijze de brug moet worden vormgegeven en hoe deze moet worden ingepast (locatie, aansluiting etc.), moet nader worden onderzocht. Aspecten op het gebied van erfgoed worden uiteraard bij dit onderzoek betrokken. Op basis van dit onderzoek kan de definitieve beslissing voor de brug worden genomen.” Dit onderzoek kost tussen de 75 en 150 duizend euro en moet binnen 15 jaar gerealiseerd worden. Naast het onderzoeken moet natuurlijk ook een brug gerealiseerd worden tussen de binnenstad en station. Deze brug gaat tussen de 7,5 miljoen en 12,5 miljoen euro kosten en moet binnen 20 jaar gerealiseerd worden.

Binnenstad als eindadres

De gemeenteraad is van mening dat de Gorinchemse binnenstad een eindbestemming moet zijn en niet een doorgang van autoverkeer. Op dit moment gaan er veel voertuigen door o.a. de Haarstraat om van de ene kant van de stad te komen. Hierdoor staat de stad geregeld vast met files. “De binnenstad van Gorinchem is niet langer belast met doorgaand autoverkeer, maar vormt een eindadres. Het is een aantrekkelijke bestemming voor zowel de auto, fiets, het OV en voetganger.” staat in de uitvoeringsagenda te lezen. De gemeente heeft hiervoor de volgende oplossingen bedacht “Dit is mogelijk gemaakt door een aantal straten te veranderen van doorgaand naar doodlopend of van tweerichtingsverkeer naar éénrichtingsverkeer. Ook is flink geïnvesteerd
in een slimme verdeling en optimalisatie van de collectieve parkeervoorzieningen, voor zowel bezoekers als bewoners. Deze voorzieningen zijn goed te vinden vanaf de rand van de stad door een parkeerroutesystemen. Ook voor de fietsen zijn meer parkeervoorzieningen gemaakt.” aldus de gemeente

Voormalige Parkeerpleinen omvormen

De gemeente heeft plannen om voormalige parkeerpleinen om te vormen. “Er is ruimte vrijgemaakt op de stoepen en langs de rijbanen. Ook de voormalige parkeerpleinen zijn flink in omvang afgenomen. Deze ruimten wordt stap voor stap opnieuw ingericht, in goed overleg met de gebruikers. Vaak wordt gekozen voor veel meer bomen, ruimte voor wateropvang en fijne terrassen.” valt er te lezen in de uitvoeringsplannen. Ook wil de gemeente de binnenstad vooral aantrekkelijk maken voor wandelaars en fietsers. “De entree van de binnenstad aan het water is flink uitgebouwd. Wanneer je met de boot aankomt kun je kiezen om te gaan wandelen of fietsen met je eigen fiets of met een deelfiets. Het centrum is verder voor de voetganger en fietser veel beterdoorwaadbaar en toegankelijk geworden dankzij herkenbare routes.”

Verkeersplan binnenstad

Als eerste actie gaat de gemeente ‘een verkeersplan voor de binnenstad opstellen’ “Om tot een goed samenhangend maatregelenpakket voor de binnenstad te komen, is het noodzakelijk om de maatregelen uit te werken en de kosten hiervoor te ramen. Dit onderzoek is een verdieping van het rapport ‘Gorinchem: fijn om te verblijven!; Verkeersstructuurplan binnenstad‘. In het onderzoek zal aandacht worden besteed aan diverse onderwerpen zoals, het optimaliseren van het parkeren, de parkeerroutes, de plekken waar het wegennet ‘geknipt’ wordt, het toevoegen van verblijfskwaliteit, de verkeerscirculatie en de fietsroutes in het centrum. Het is van belang dat dit plan wordt opgesteld in samenspraak met de bewoners en ondernemers van de binnenstad.” staat er bij de actiepunten te lezen. Kosten voor dit onderzoek zal tussen de 75.000 en 125.000 euro kosten. Het plan moet binnen 5 jaar klaar zijn.
Als onderdeel van het verkeersplan is het optimaliseren parkeren binnenstad. Hierbij moet je volgens de gemeente denken aan het volgende “De parkeerdruk in de binnenstad is hoog. Daarom wordt onderzoek uitgevoerd naar de uitbreiding van de parkeercapaciteit op Kweeklust en nieuwbouw op de Bagijnenwal (dit uit zich in de bandbreedte voor de kosten). Wanneer hier de capaciteit vergroot wordt, kan mogelijk het aantal parkeerplaatsen op straat verminderen. Dit biedt kansen om de verblijfskwaliteit te verhogen. Het is van belang goed te onderzoeken waar bewoners en bezoekers de auto kunnen parkeren, ook in relatie tot de ‘knips’ om het doorgaande verkeer te weren.” Dit onderzoek gaat tussen de 3,5 miljoen en 17,5 miljoen euro kosten en zal binnen 5 jaar worden uitgevoerd worden. Ook moet er gekeken worden naar een Dynamisch Parkeerroute informatiesysteem
“Als er in de binnenstad ‘knips’ worden gerealiseerd om het doorgaand gemotoriseerd verkeer te weren, is het van belang dat verkeer op de hoofdwegenstructuur rond het centrum tijdig gewaarschuwd wordt dat er geen vrije parkeerplaatsen beschikbaar zijn. Dit om ongewenst zoekverkeer door de binnenstad te vermijden. In het participatieproces is ook aandacht gevraagd voor verwijzing naar gratis parkeerterreinen buiten de binnenstad.” aldus de uitvoeringsagenda. Kosten voor een dynamische parkeerroute informatiesysteem zal 250 duizend 450 duizend euro en moet binnen 10 jaar gerealiseerd worden. Ook een onderdeel van het verkeersplan is het realiseren van de ‘knips’ en vervangen pollers door camera’s. Om het doorgaande verkeer in de binnenstad te weren, is het noodzakelijk om enkele wegen te ‘knippen’. Daarbij is het van belang te onderzoeken welk systeem hiervoor het meest geschikt is. Belangrijk is dat de bereikbaarheid voor bepaalde doelgroepen (zoals bijvoorbeeld hulpdiensten en bussen) gegarandeerd blijft. Kosten tussen de 150 duizend en 250 duizend euro kosten en moet binnen tien jaar gerealiseerd worden.
Een ander onderdeel van het verkeersplan is het toevoegen van kwaliteit en verblijfsruimte Door het verkeer anders in te richten zal er meer ruimte ontstaan. “Met het optimaliseren van de parkeercapaciteit en het toevoegen van ‘knips’ ontstaan er kansen om de verblijfskwaliteit te verhogen en verblijfsruimte toe te voegen. In het verkeersplan moet onderzocht worden of en waar deze kansen zich voordoen. Dit dient in samenspraak met de bewoners en ondernemers van de binnenstad te gebeuren.” aldus de gemeente. Dit moet binnen 10 jaar gaan plaatsvinden. De budget moet nog onderzocht worden. Ook moet er gekeken worden naar het aanpassen van de verkeerscirculatie. Als gevolg van de ‘knips’ is het onvermijdelijk dat ook het éénrichtingsverkeer regime in sommige straten opnieuw bekeken moet worden. Mogelijk moet éénrichtingsverkeer worden omgedraaid om de bereikbaarheid van straten te garanderen. Op sommige plekken kan het nodig zijn om verkeer in twee richtingen mogelijk te maken. Dit moet binnen 10 jaar plaatsvinden en de kosten zullen oplopen tussen de 200 en 300 duizend euro. Als laatste onderdeel van het verkeersplan moet er gekeken worden naar de aansluiting van de fietsroute op de nieuwe fietsbrug. “Gorinchem zet in op een fietsveilige vesting en tevens het bevorderen van het fietsgebruik. In het verkeersplan worden de routes voor fietsers in het centrum aangegeven. De kosten voor het op straat duiden van deze routes zijn afhankelijk van de aanpak. Er kan gedacht worden aan een eenvoudige verwijzing tot het realiseren van ‘fietsstroken’ (passend bij het historische karakter van het centrum).” Dit kost tussen de 100 en 200 duizend euro en moet binnen 10 jaar gerealiseerd worden.

Knooppunt ‘Buiten de Waterpoort’

De gemeente wil dat het aantrekkelijk gaat worden voor o.a. toeristen om de veer bij Riveer te gebruiken. Daarom wordt er een HUB (knooppunt) ontwikkeld bij de Buiten de Waterpoort. “De gemeente zet in op het stimuleren van alternatieve vervoerwijzen zoals de fiets en het openbaar vervoer. In de mobiliteitsvisie zijn dan ook diverse overstappunten (HUB’s) opgenomen. Bij Riveer is het mogelijk om de overstap vanaf het veer aantrekkelijker te maken door het aanbieden van deelfietsen of een deelauto. Dit draagt bij aan het vergroten van de toeristische aantrekkelijkheid.” aldus het actieplan. De uitvoering moet binnen 5 jaar plaatsvinden en zal 25 duizend euro per jaar kosten.

Fietsparkeren

“Gorinchem heeft de ambitie om het fietsgebruik te vergroten. Daarom is het van belang dat er op bestemmingslocaties voldoende goede fietsparkeerplaatsen aanwezig zijn. Goede fietsparkeerplaatsen dragen bovendien bij aan het verminderen van fietsendiefstal en het verminderen van overlast door geparkeerde fietsen.” daarom wil de gemeente het fietsparkeren in het centrum uitbreiden. Dit moet binnen 5 jaar gerealiseerd gaan worden binnen de budget wat de gemeenteraad vaststelt.

Vrachtauto’s eruit!

Er komt een onderzoek naar een stadsdistributie “De binnenstad wordt met vrachtwagens bevoorraad. Vanuit het participatieproces is de wens geuit om de haalbaarheid van stadsdistributie te onderzoeken. Wanneer het mogelijk is de bevoorrading door kleinere voertuigen te laten plaatsvinden, zal dit de druk op het wegennet mogelijk kunnen verminderen. Ook vanuit het oogpunt van duurzaamheid en leefbaarheid van de binnenstad kan stadsdistributie interessant zijn. De gemeente is bereid het onderzoek te financieren. Ten aanzien van de exploitatie en uitvoering kiest de gemeente voor een faciliterende rol.” aldus het uitvoeringsplan. Dit onderzoek kost tussen de 50 en 100 duizend euro en moet binnen 10 jaar gedaan worden.

Of deze plannen er uiteindelijk ook uitgevoerd gaan worden, hangt af van de gemeenteraad. Die moet goedkeuring geven aan de uitvoeringsagenda van de raad. In deel 2 gaat het over de station Gorinchem en de Banneweg.

Meer Gorinchems nieuws