Uitvoeringsagenda mobiliteitsvisie deel 3: Verbinding Oost en Lingewijk

Uitvoeringsagenda mobiliteitsvisie deel 3: Verbinding Oost en Lingewijk

16 juli gaat de gemeenteraad vergaderen over een groot en vooral belangrijk punt, namelijk de uitvoeringsagenda van de mobiliteitsvisie. In de uitvoeringsagenda zullen er 33 oplossingen worden voorgelegd aan de gemeenteraad om de verkeersproblemen in Gorinchem op te lossen. 

Foto: Gemeente Gorinchem

Aangezien het dossier vrij groot is, heeft de redactie besloten het in delen te knippen op ‘wijkniveau’. Hierdoor wordt het behapbaar als lezer. Eerder verscheen Deel 1 over de binnenstad en de nieuwe fietsbrug, Deel 2 over de banneweg en station en dit deel gaat over de nieuwe wijk aan de Linge en het zal gaan over de Banneweg en station Gorinchem.

Nieuwe Lingebrug

Er gaat een nieuwe brug over de Linge komen. “Deze
brug maakt de route van oost naar west door Gorinchem ineens aantrekkelijk. De aanleg van de brug staat niet op zichzelf. Het gebied aan de Linge is van een afgesloten bedrijventerrein aan het veranderen in een nieuw woongebied, in het centrum van de stad. De oevers van de Linge zijn aangepakt, het zijn niet langer de harde kades maar zachte groene oevers. De ecologische waarden van de plek is enorm toegenomen. De nieuwe bewoners realiseren zich dat ze midden in het centrum en op een bijzondere groene plek wonen. Ze accepteren dan ook een lagere parkeernorm en kiezen bewust voor deelauto’s. Vanaf het nieuwe woongebied is een verbinding gemaakt naar de Lingewijk.” valt er te lezen over dit gebied in de uitvoeringsagenda. Er komt daarom een onderzoek naar een inpassing auto‐ en fietsbrug Arkelsedijk en aansluiting(en) op Spijksedijk en Lingsesdijk. “In de mobiliteitsvisie is een nieuwe brug over de Linge voorzien voor zowel het gemotoriseerde verkeer als het langzaam verkeer. De brug is van belang voor de transformatie van het gebied aan de Linge. De inpassing van de brug en de aansluiting op het bestaande netwerk moet nader worden uitgewerkt en maakt integraal onderdeel uit van de gebiedstransformatie. De brug is één van de twee ontbrekende schakels in de nieuwe oost‐west verbinding voor fietsers. Met de realisatie van de brug over de Linge en een brug over het Merwedekanaal ontstaat een alternatieve fietsontsluiting richting de scholen en het nieuwe station Gorinchem Noord. Bij de participatie is aangegeven dat de brug als een goede aanvulling op de bestaande infrastructuur wordt gezien.” Dit onderzoek kost zo’n 75 tot 100 duizend euro en moet binnen 5 jaar gerealiseerd gaan worden. Naast onderzoek moet er ook een realisatie komen van een auto‐ en fietsbrug Arkelsedijk inclusief aansluiting op Spijksedijk (auto en fiets) en Lingsesdijk (alleen fiets). Deze brug gaat tussen de 10 en 15 miljoen euro kosten. Ook zal de brug binnen 10 jaar gerealiseerd worden.

Bereikbaar maken van de Lingeoever

Om de nieuwe wijk aan te sluiten met de Lingewijk, wordt er onderzocht welke mogelijkheden er zijn om deze verbinding te realiseren. Daarom komt er een onderzoek om een ontsluiting Arkelsedijk op Arkelse Onderweg te realiseren. “Ten behoeve van de transformatie van het Linge gebied, is het noodzakelijk om een verbinding te creëren tussen het transformatiegebied en de bestaande Lingewijk.
Onderzocht moet worden op welke manier het mogelijk is om deze verbinding te maken. De verbinding is niet alleen van belang voor de nieuwe woningen, maar is ook een belangrijk onderdeel van de nieuwe oost‐west fietsroute.” aldus de gemeente in hun uitvoeringsagenda. Dit onderzoek gaat tussen de 50 en 100 duizend euro kosten en zal binnen 5 jaar gerealiseerd worden.Ook komt er een landschapsstudie naar het bereikbaar maken van oevers “Gorinchem is een stad aan het water en kent vele oevers. In het kader van gebiedsontwikkelingen ontstaan er kansen om niet bereikbare oevers weer toegankelijk te maken. Zo kunnen bezoekers, bewoners, werknemers en recreanten deze mooie plekken in de stad weer beleven. Door middel van een landschapsstudie van alle oevers wordt onderzocht welke oevers op welke wijze toegankelijk gemaakt kunnen worden. In de participatie is aangegeven dat deze maatregel waardevol is, zeker in relatie tot de gebiedsontwikkelingen/transformaties.” aldus de gemeente. Deze studie kost maximaal 50 duizend euro en moet binnen 5 jaar gerealiseerd worden. Naast de landschapsstudie moet natuurlijk ook de uitkomst gerealiseerd gaan worden. Dit zal tussen de 200 en 250 duizend euro kosten.

Geen ongewenst vrachtverkeer

Om ongewenste vrachtverkeer niet door de stad te laten denderen komt er een onderzoek naar de ‘knips’ Arkelsedijk en Spijksedijk. “Een belangrijk speerpunt van de nieuwe mobiliteitsvisie zijn toplocaties langs de snelweg. In de visie zijn drie terreinen langs de snelweg aangeduid. Voor deze bedrijventerreinen geldt dat deze optimaal via de snelweg worden ontsloten. Om ongewenst vrachtverkeer door de stad te voorkomen, zijn in de mobiliteitsvisie ter hoogte van de Arkelsedijk en Spijksedijk twee vrachtwagenverboden voorzien. Het is van belang om te onderzoeken hoe het vachtwagenverbod kan worden uitgevoerd en wat voor type vrachtwagenverbod het moet worden (een selectief vrachtwagenverbod of een volledig vrachtwagenverbod).” Dit onderzoek moet binnen de 10 jaar klaar zijn en kost tussen de 25 en 75 duizend euro. Ook moeten de knips worden uitgevoerd. Dit zal tussen 50 en 100 duizend euro kosten en binnen 10 jaar gerealiseerd worden.

Deelauto’s

De gemeente gaat een deelauto project faciliteren. “Bij nieuwe gebiedsontwikkelingen doet de kans zich voor om een pilot met deelauto’s te overwegen, teneinde het autogebruik en het parkeren in de wijk te verminderen. Nieuwe bewoners kunnen in plaats van een tweede auto, de gelegenheid krijgen tot een abonnement op een deelauto (voor de tweede auto). Een belangrijk aandachtspunt bij een dergelijke pilot is dat er rekening wordt gehouden met ruimte om het aantal parkeerplaatsen alsnog uit te breiden, indien de pilot niet succesvol blijkt.” Dit kost de gemeente niets.

Deze uitvoeringsagenda moet nog worden goedgekeurd door de gemeenteraad. Eerder verscheen Deel 1 over de binnenstad en de nieuwe fietsbrug, Deel 2 over de banneweg en station en het volgende deel gaat over Gorinchem als fietsstad en gebruikers van openbaar vervoer.

Meer Gorinchem nieuws