Gorinchemmers geven gemeente 6,8 als rapportcijfer

Gorinchemmers geven gemeente 6,8 als rapportcijfer

Bijna 5000 inwoners ontvingen afgelopen voorjaar een uitnodiging om mee te werken aan de burgerpeiling. Een tevredenheidsonderzoek van de gemeente dat ze elke twee jaar uitvoert. Inwoners laten via de vragenlijst weten of ze tevreden zijn over bijvoorbeeld het contact met de gemeente, hoe ze welzijn ervaren, de dienstverlening maar ook wat ze vinden van het wonen in onze stad. Ook dit jaar scoort Gorinchem positief. Het totaaloordeel krijgt het rapportcijfer 6,8 dat gelijk is aan het voorgaande onderzoek in 2019.

Foto: CC0

Het totaaloordeel is dit jaar even hoog als de score in 2019 en 0,1 punt hoger dan vergelijkbare gemeenten. Daarbij mag rekening gehouden worden met het effect dat de coronacrisis heeft gehad op de waardering. Voor diverse resultaten zoals bijvoorbeeld het verenigingsleven en fysiek contact aan de publieksbalie mogen we concluderen dat de coronacrisis een negatieve invloed heeft gehad op de scores. 

Positieve verbetering

Op onderdelen zijn er positieve verbeteringen. Het gaat om kleine verschuivingen ten opzichte van 2019. Zo scoren we hoger met 0,1 punt op de onderdelen: relatie inwoner – gemeente (6,1), de dienstverlening (7.0) en Zorg en Welzijn stijgt naar 6,7. Vergelijken we het totaal oordeel van alle inspanningen met benchmark gemeenten dan scoren we ook 0.1 punt hoger. 

Aandachtspunten

Ook zijn er aandachtspunten te noemen. Deze worden met name genoemd als het gaat over het woon- en leefklimaat en de relatie tussen de inwoner en de gemeente. Dit jaar is voor het eerst mogelijk om op wijk- en buurtniveau analyses te maken. Hierdoor kunnen verbeteringen ook per wijk worden aangepakt. Voor verschillende aandachtspunten is nu al aandacht in bestaand beleid of aanpak. Ook zijn er aandachtspunten waar nu aan gewerkt wordt, denk bijvoorbeeld aan een participatiebeleid. 

Vervolg

Allereerst zullen de resultaten op 7 oktober besproken worden in de gemeenteraad. Daarnaast vormt de burgerpeiling als input voor indicatoren om te sturen op beleid. Nadat de resultaten gepresenteerd en besproken zijn in de raad zullen ze ook zichtbaar zijn op www.waarstaatjegemeente.nl. Op deze site zijn de resultaten snel en eenvoudig te vergelijken met andere gemeenten of met de resultaten van Gorinchem van voorgaande jaren.

Meer Gorinchemse nieuws