Alleen verkenning windzoekgebied Avelingen

Alleen verkenning windzoekgebied Avelingen

Het college van B&W van gemeente Gorinchem heeft de conclusie getrokken dat verkenning van (on)mogelijkheden voor windenergie in zoekgebied A15-Oost niet meer reëel is. Het college komt tot deze conclusie op basis van een visuele vertaling op kaartvan de motie ‘Windmolen-vrij Dichtbij’. Deze motie werd door de gemeenteraad op 13 april 2021 aangenomen bij de vaststelling van de RES 1.0. Verkenning richt zich nu alleen op windzoekgebied Avelingen.

Foto: PIXNIO

De motie ‘Windmolen-vrij Dichtbij’ roept het college op om binnen een straal van 500 meter nabij woongebieden geen windmolens te plaatsen. Het college heeft gekeken naar de impact van de motie op beide door de raad vastgestelde zoekgebieden voor windenenergie. Kort samengevat betekent dit dat verkenning van zoekgebied A15-Oost vervalt. De verdere verkenning naar (on)mogelijkheden voor windenergie concentreert zich vanaf nu op zoekgebied Avelingen. 
Verder vindt het college, net als de raad, dat er zorgvuldig moet worden gekeken naar mogelijke gezondheidseffecten, via onderzoeken zoals die van het RIVM. En dat een gedegen milieueffectrapportage (m.e.r.) een voorwaarde is binnen de verkenning.

Vervolgproces

Komende zomer wordt de uitvoeringsagenda van de Regionale Energiestrategie 1.0 (RES) Alblasserwaard verder uitgewerkt. Met de provincie wordt gesproken over de provinciale moties en toezeggingen en wat deze betekenen voor onze RES-regio. Ook wordt vanuit de landelijke pilot Hernieuwbare Energie op Rijksgronden verkend wat de (on)mogelijkheden voor windenergie bij Avelingen zijn en worden de eerder geuite zorgen en aandachtspunten door inwoners en ondernemers hierin meegenomen.

RES Alblasserwaard

Op 13 april jl. heeft de gemeenteraad gelijktijdig met de gemeenteraad van Molenlanden de Regionale Energiestrategie RES 1.0 Alblasserwaard vastgesteld. Deze strategie gaat over hoe Gorinchem en Molenlanden een energieneutrale regio willen worden. Dit is een flinke uitdaging, die volop samenwerking vereist evenals heldere kaders van raden en provincie. In de RES Alblasserwaard 1.0 staat de ambitie om in 2030 in de regio 20% energie te besparen en 35% duurzame elektriciteit op te wekken door middel van zon en wind (0,32 TWh). Daarnaast laat de RES 1.0 zien hoe de regionale warmtestructuur is en hoe er wordt ingezet op innovatieve technieken. Zo proberen we de CO2-uitstoot en daarmee de opwarming van de aarde te beperken, zodat iedereen kan blijven wonen in een prettige, veilige en gezonde omgeving.

Meer Gorinchem nieuws