Toenemende tevredenheid onder gebruikers Wmo en Jeugdwet

Toenemende tevredenheid onder gebruikers Wmo en Jeugdwet

Jaarlijks voert gemeente Gorinchem vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en vanuit de Jeugdwet een cliëntervaringsonderzoek uit. Het doel van deze onderzoeken is te achterhalen hoe inwoners de dienstverlening en ontvangen zorg en/of ondersteuning hebben ervaren. De resultaten van de gehouden onderzoeken worden gebruikt om de dienstverlening waar nodig te verbeteren. De uitgevoerde onderzoeken over 2019 laten een toenemende tevredenheid zien.

Foto: Pixabay – Sabine van Erp

Voor het cliëntervaringsonderzoek Wmo zijn 322 Wmo-cliënten aangeschreven die in 2019 een nieuwe Wmo-voorziening hebben ontvangen. Van deze cliënten heeft 38% gereageerd. Het merendeel van de gereageerde cliënten ontvangt huishoudelijke ondersteuning en/of een
Molenhopperpas.

Op basis van de uitkomsten ziet de gemeente een toenemende tevredenheid: Zo geeft ruim 78% aan dat ze weten waar ze moeten zijn met hun hulpvraag. Ook wordt de snelheid waarmee en de manier waarop ze geholpen zijn positief beoordeeld. Er is veel waardering voor de kwaliteit van de geboden ondersteuning. Zo’n 91% beoordeelt dit als goed. En 92% vindt de geboden ondersteuning ook passend bij de hulpvraag. Hiermee scoort Gorinchem beter in vergelijking met andere gemeenten. Tot slot geven inwoners aan dat ze dankzij de geboden ondersteuning zelfredzamer zijn en een betere kwaliteit van leven hebben.

Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2020

Het cliëntervaringsonderzoek Wmo wordt sinds dit jaar in de vorm van een continuonderzoek uitgevoerd. Dit betekent dat cliënten op meerdere momenten in het jaar gevraagd wordt naar hun ervaringen. In 2021 worden de resultaten van het onderzoek over 2020 gepubliceerd.

Cliëntervaringsonderzoek Jeugd 2019

Voor jeugd is in 2019 al gestart met continuonderzoek. Alle ouders / verzorgers van kinderen tot en met 15 jaar zijn drie maanden na de start van de jeugdhulp maandelijks gevraagd naar hun ervaringen. Kinderen vanaf 12 jaar zijn ook zelf aangeschreven. De uitkomsten laten ook voor Jeugdhulp een positief beeld zien: Een toenemend aantal inwoners ten opzichte van 2018 geeft aan dat de hulp aansluit bij wat nodig is. Het contact met de jeugdprofessional is prettig (91%) en de tevredenheid is gestegen van 81% in 2018 naar 85% in 2019.Wel is er sprake van een dalende tevredenheid over het aansluiten van de hulp, het zich beter voelen door de hulp en de tevredenheid over het (tot nu toe) bereikte resultaat van de hulp.

In algemene zin geldt dat het voor jeugdhulp van belang is dat de communicatie en informatie goed is, er een korte wachttijd is en dat daadkracht ten opzichte van de gevraagde hulp wordt getoond. De resultaten van de gehouden onderzoeken worden gebruikt om de dienstverlening waar nodig te verbeteren.

Meer Gorinchem nieuws