Stichting FOWW scheldt Hendrick Hamel Museum lening kwijt.

Stichting FOWW scheldt Hendrick Hamel Museum lening kwijt.
Foto: Hendrick Hamel Museum

Het Hendrick Hamel Museum heeft van Stichting FOWW een groots gebaar mogen ontvangen. Deze maand is tussen partijen een overeenkomst ondertekend waarin het FOWW een lening van €107.993,80 kwijtscheldt. Op basis van deze bijzondere gunst mag worden geconcludeerd dat er een breder draagvlak bestaat voor het Hendrick Hamel museum binnen de Gorcumse samenleving.

Foto: Hendrick Hamel Museum

In de periode 2006 tot 2015 is aan de Kortendijk 67-69 het project Hamelhuis annexMuseum gerealiseerd. Enkele jaren na de start van het project overviel de economischecrisis het project, waardoor de lening is ontstaan. Met veel inspanningen is het project tochdoorgezet en opgeleverd. Dit ruimhartige gebaar van het FOWW is een welkome en zeernoodzakelijke opsteker voor het noodlijdende Hendrick Hamel museum. “Het FOWW is bereid een bijdrage aan de verbetering van de positie van het Hendrick Hamel museumte leveren’ aldus Edy Hoogendam, voorzitter van FOWW. ‘Het is ons doel om de kwaliteitvan de samenleving in Gorinchem en directe omgeving te helpen verbeteren. Het museumheeft een positieve bijdrage voor de straat, de stad en als cultureel aanbod voor inwoners inde regio. Sterker nog, voor het bredere aanzien van Nederland door deze geboortestad vanHamel, getuige het Comité van Aanbevelingen van het Gorcumse Hendrick Hamel museum. Ook draagt het bij aan bezoekers naar de stad te trekken wat bevorderlijk werkt voor de algehele lokale economie en aantrekkelijkheid van de regio.’

Kwaliteitsverbetering Gorcumse samenleving

Stichting Fonds Ontwikkeling Wonen & Welzijn wil bijdragen aan het verhogen van de kwaliteit van de Gorcumse samenleving. Door initiatieven te ondersteunen die leiden totverbetering van wonen en welzijn in deze stad. Het fonds en zijn voorgangers hebben in hunbestaan zo tientallen maatschappelijke projecten mede mogelijk gemaakt. In bijzonderegevallen worden ook individuen geholpen die door de ingewikkelde regelgeving in onzemaatschappij tussen wal en schip dreigen te raken. Ook de ondersteuning van hetHendrick Hamel museum ziet zij als een nuttige bijdrage van de culturele infrastructuur voor welzijn. 

FOWW

“Wij zijn het bestuur van het FOWW bijzonder erkentelijk’ geeft Steven Dondorp aan. Dondorp is interim-voorzitter van de Stichting Hendrick Hamel Foundation die hetHendrick Hamel museum bestuurt. ‘De negatieve vermogenspositie belemmert het Museum bij de verdere ontwikkeling van de Museumfunctie van het Hamelhuis. Voor veelsubsidieaanvragen en voor structurele sponsoring willen partijen een positieve balans zienalvorens wij overwogen kunnen worden. Het FOWW maakt dit uitzicht mogelijk voor hetHendrick Hamel museum. De visie en het getoonde lef van het FOWW-bestuur verdient daarom alle lof. Het helpt uiteraard dat het project (annex museum) in haar missie-spectrum valt.’ Het Museum begon vijf jaren geleden met een forse achterstand. Maar in de afgelopen jarenis in korte tijd veel gerealiseerd. Het bestuur is vernieuwd. Het museum staat, en isoperationeel. Zij het met uiterste krachtsinspanningen van uitsluitend vrijwilligers. Alleindicatoren stijgen gestaag en groeien de laatste drie jaren. Zoals kaartverkoop,  winkelverkoop, exposities en bezoekersaantallen, de positieve aandacht en het publiekebesef van het belang. Nieuwe Gorcumers zijn blij met het Hendrick Hamel museum en bezoekers uit binnenland en buitenland zijn positief. De schulden zijn geleidelijk afgebouwd en de grootste schulden posten zijn mede door diplomatie opgelost. Ook de jaar-exploitatie en projecten maakt geen water meer door sturing op uitgaven, efficiëntie en realistisch maken van wat haalbaar kan worden gedaan. In 2019 is door de Gemeente jaarlijks een subsidie van €45.000 toegekend, waar de noodzakelijke hoop op is gevestigd dat deze op termijn kanworden uitgebouwd. Deze laatste grote schuldeiser FOWW bewijst door kwijtscheldingdaarom een enorm belangrijke dienst en ook zeer helder signaal. Deze is belangrijk om het Hendrick Hamel museum ten minste de kans op perspectief te geven.

85.000 euro nodig

Om de continuïteit te kunnen borgen heeft de exploitatie nog minstens €85.000 extra per jaar nodig, waarvan €45.000,- minimaal. Dondorp waarschuwt daarom ook ‘dat desituatie niet oneindig houdbaar zal zijn voor vrijwilligers en de nieuwe bestuursleden. Destad zal op een gegeven moment een keuze moeten maken. Verschraling, of bredereRegiofunctie en landelijke aantrekkingskracht. Door goede integrale infrastructuur ook ophet gebied van welzijn en cultuur. Koester wat ons divers en interessant maakt als Stad.Wellicht is Hamel wel een van de weinige niet-controversiële VOC-lieden die juist welrespectvol en verbindend heeft gewerkt tussen culturen, noodgedwongen, bewust en/of onbewust.

Meer Gorinchem nieuws