Half miljoen om lokale economie impuls te geven

Half miljoen om lokale economie impuls te geven

Het coronavirus heeft impact op ons allemaal, zeker op een groep ondernemers. Daarmee heeft het zijn weerslag op de (lokale) economie. Een gezonde economie betekent goede werkgelegenheid en het draagt bij aan de kwaliteit van het leef- en woonklimaat van de stad. Het college van b&w doet daarom een voorstel aan de gemeenteraad om financiën te reserveren voor het nemen van stimulerende maatregelen. Met deze stimulerende maatregelen wil het college een impuls geven aan de lokale economie. 

Sinds maart houdt het college intensief contact met het bedrijfsleven. Ook worden diverse factoren gemonitord. Voor branches zoals bijvoorbeeld de horeca en retail is de impact van de coronamaatregelen groot. De gemeente is de afgelopen maanden intensief in gesprek met onder andere vertegenwoordigers van IKG, KHN afdeling Gorinchem en Hartje Gorcum. Op sommige branches was minder zicht op de omvang van de gevolgen. Daarom werden eerder deze maand zo’n 175 bedrijven uit de stad uitgenodigd mee te doen aan een ondernemerspeiling, waarop 46% reageerde. Het betreft een steekproef van bedrijven die buiten de binnenstad liggen en zich niet richten op horeca of retail. 

Resultaten ondernemerspeiling

Uit de peiling blijkt dat een meerderheid van de bedrijven geen negatieve gevolgen heeft voor het bedrijf of dat de gevolgen niet zo groot zijn. De helft van de bedrijven geeft aan dat de coronacrisis niet tot bedrijfseconomische problemen leidt. De grootste problemen verwachten bedrijven in het vierde kwartaal 2020. De meerderheid verwacht dat ze de crisis wel overleven. Wel ziet een op de zeven bedrijven gevolgen voor de werkgelegenheid ontstaan. 

Steunmaatregelen

Uit de ondernemerspeiling blijkt ook dat de meest gebruikte landelijke steunmaatregelen de NOW regeling, uitstel van afdracht BTW en loonheffing zijn. Van de gemeentelijke steunmaatregelen is beperkt gebruik gemaakt. Op vragen waar bedrijven behoefte aan hebben als het gaat om steunmaatregelen blijkt dat de behoefte niet zozeer op financiële steun zit. Het Rijk biedt compenserende maatregelen. De behoefte bestaat meer aan ondersteuning op het gebied van advies over ondernemen in de anderhalvemeter-samenleving. Ook wordt aandacht gevraagd voor het lokaal aanbesteden van opdrachten van de gemeente. 

Samen maatregelenpakket ontwikkelen

 Op basis van deze informatie en de resultaten van de ondernemerspeiling stelt het college voor met ondernemers(verenigingen) en andere stakeholders een overlegtafel te organiseren. En samen een voorstel te doen van stimuleringsmaatregelen die de stad verder helpen. Het college stelt voor om er maximaal €500.000 voor te reserveren. Na de zomer wordt een passend stimuleringspakket voor de stad voorgelegd aan de raad.

Meer Gorinchem nieuws